Polityka Prywatności Lombardi Sp. z o.o. 

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Lombard-i.pl.. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Lombard-i.pl, Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu Lombard-i.pl.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lombardi sp. z o.o 35-328 RZESZÓW ul. Popiełuszki 28b KRS 0000615817 NIP 8133720720 Spółka powstała w 2016 roku z kapitałem zakładowym 50 000 zł

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: biuro@lombard-i.pl.

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, login i hasło.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombardi sp. z o.o., wykonania zawartej przez Państwa z Lombardi sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombardi sp. z o.o., a także wykonania ciążących na Lombardi sp. z o.o.  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Lombardi sp. z o.o.  umowy o świadczenie usług oferowanych przez Lombardi sp. z o.o., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Lombardi sp. z o.o. działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Lombardi sp. z o.o.  ciążącego na Lombardi sp. z o.o.  obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.